Program Pendidikan

Pesantren Miftahul Huda merupakan Pesantren Salafi yakni mengkaji kitab-kitab kuning (klasik) dengan sistem pendidikan semi formal yang berjenjang dan dipandu dengan kurikulum dan silabus yang disusun oleh pendiri. Masing-masing jenjang ditempuh selama 3 tahun dengan materi pelajaran sebagai berikut:

A. TINGKAT IBTIDA

 1. Kelas 1 (Satu):
  1. Tauhid Rancang
  2. Fiqih Rancang
  3. Syahadatain
  4. Tarikh Rancang
  5. Wiridan
  6. Istighosah
  7. Sholat Fardlu
  8. Iqro - Quran
  9. Tajwid
  10. Bahasa Arab jilid 1
 1. Kelas 2 (dua)
  1. Jurumiyah
  2. Safinatunnajja
  3. Tijan Addaruri
  4. Khulashoh jilid 1
  5. Akhlaq lil Banain/Banat jilid 1
  6. Tasrifan
  7. Tajwid
  8. Bahasa Arab jilid 2
  9. Hafalan Jurumiyah
  10. Hafalan Juz 'Amma
 1. Kelas 3 (Tiga)
  1. Shorof Kailany
  2. Riyadlul Badi'ah
  3. Majmu'atul 'Aqidah jilid 1-2
  4. Khulashoh jilid 2-3
  5. Akhlaq lil Banain/Banat jilid 2-3
  6. Qiyasan
  7. Hadits Arba'in
  8. Bahasa Arab jilid 3
  9. Pengulangan Jurumiyah
  10. Hafalan juz 'Amma

B. TINGKAT TSANAWI

 1. Kelas 1 (Satu):
  1. Alfiyah ibn Malik
  2. Bajuri jilid 1-2
  3. Kifayatul 'Awwam
  4. Tafsir Jalalain
  5. Riyadlus-sholihin
  6. Kifayatul Atqiya
  7. Pengulangan Shorof Kailany
  8. Hafalan Matan Alfiyah
 2. Kelas 2 (Dua)
  1. Jauhar Tauhid
  2. Fathul Mu'in jilid 1-2
  3. Faro`idl (Rohbiyah)
  4. Mantiq
  5. Isti'arah
  6. 'Alajul Amrod
  7. Shohih Bukhori jilid 1-2
  8. Shohih Muslim jilid 1
  9. Pengulangan Alfiyah
  10. Hafalan Rohbiyah, Mantiq, Isti'arah
 3. Kelas 3 (Tiga)
  1. Jauhar Maknun
  2. Khoridatul Bahiyyah
  3. Fathul Mu'in jilid 3-4
  4. Waroqot
  5. Latho'iful 'Isyaroh
  6. Kifayatul Akhyar
  7. Shohih Bukhori jilid 3-4
  8. Shohih Muslim jilid 2
  9. Sirojut-tholibin
  10. Pengulangan Mantiq
  11. Hafalan Jauhar Maknun

C. TINGKAT MA'HAD 'ALY

 1. Kelas 1 (Satu):
  1. Ghoyatul Wushul
  2. 'Uqudul Juman
  3. Fathul Wahab
  4. Asybah Wannadzo'ir
  5. Bidayatul Mujtahid
  6. Ihya 'Ulumuddin
 2. Kelas 2 (Dua)
  1. Jam'ul Jawamy jilid 1
  2. 'Uqudul Juman
  3. Fathul Wahab
  4. Asybah Wannadzo'ir
  5. Bidayatul Mujtahid
  6. Ihya 'Ulumuddin
 3. Kelas 3 (Tiga)
  1. Jam'ul Jawamy jilid 2
  2. Fathul Wahab
  3. Asybah Wannadzo'ir
  4. Bidayatul Mujtahid
  5. Ihya 'Ulumuddin

* Materi tersebut diatas dapat berubah sesuai dengan hasil Musyawarah Dewan Kiai Miftahul Huda.